برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گلپایگان در واحد (بهمن 93)

 
 
برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان و دیدار از قسمت های مختلف مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی(دی 93)

برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان و دیدار از قسمت های مختلف مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی(دی 93)

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گلپایگاندر واحد (بهمن 93)

برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گلپایگان در واحد (بهمن 93)

برگزاری مراسم هفته پژوهش(آذر 93)

کسب مقام دوم تیم بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در مسابقات ملی موسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)-شاخه ایران(دی 93)

برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان(دی 93)

برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهش و فناوری استان اصفهان و دیدار از قسمت های مختلف مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی(دی 93)

برگزاری همایش آشنایی و پیشگیری بیماری ایدز و هپاتیت (آذر 93) 
برگزاری همایش آشنایی و پیشگیری بیماری ایدز و هپاتیت (آذر 93)

برگزاری مراسم هفته پژوهش(آذر 93)

برگزاری مراسم هفته پژوهش(آذر 93)