اطلاعيه تخفيف شهريه نيمسال دوم 97-96(96/11/08)
دانشجويان متقاضي استفاده از تخفيف شهريه در نيمسال دوم 97-96 ( براساس آيين نامه تخفيفات) مي توانند جهت تشكيل پرونده از تاريخ شنبه 96/11/14لغايت دوشنبه 96/11/30به مسئول امور دانشجويي فرهنگي دانشگاه( آقاي گلزاري) مراجعه نمايند.

نكات مهم:

1- بازه زماني تعيين شده به هيج وجه قابل تمديد نمي باشد و درخواست هاي خارج از اين بازه بررسي نخواهد شد.
2- درخواست هاي مغاير با مواد آيين نامه بررسي نخواهد شد.
3- درخواست دانشجوياني كه از وام دانشجويي استفاده نموده اند بررسي نخواهد شد.

حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي