اطلاعات مورد نیاز برای متقاضیان استفاده از خوابگاهاطلاعات مورد نیاز  برای متقاضیان استفاده از خوابگاه:


1-تاریخ بازگشایی خوابگاه 1 مهرماه 97 ساعت 12 ظهر می باشد.

2-تهیه وسایل شخصی مورد نیاز در خوابگاه به عهده دانشجو می باشد. (در صورت نیاز دانشجو میتواند پتو  و بالشت به همراه داشته باشد)دانشجویان جدیدالورود در بازه زمانی ثبت نام در رابطه با موارد ذیل ملزم به مراجعه به امور دانشجویی (آقای گلزاری) هستند:

1-دریافت معافیت تحصیلی (مربوط به دانشجویان پسر)

2-تکمیل فرم اطلاعات فرهنگی ،هنری و ورزشی و ...

3-دریافت کارت تغذیه

4-درخواست استفاده از خوابگاه (در صورت نیاز)