برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد (97/02/25)