قابل توجه دانشجوبان محترم(97/03/05)

از انجايي كه شرط دريافت كارت ورود به جلسه امتحان تسويه حساب كامل شهريه ترم جاري با حوزه مالي دانشگاه است، در صورتيكه اين مهم را تاكنون انجام نداده ايد و علي رغم تقسيط شهريه همچنان به دانشگاه بدهكار مي باشيد، لازم است حداكثر تا تاريخ 97/3/11 نسبت به تسويه حساب نقدي و كامل شهريه خود اقدام نماييد.شايان گفتن است هيچگونه مجوز موقت به جاي كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.