قابل توجه دانشجويان رشته هاي غير علوم پزشكي متقاضي اخذ درس در دوره تابستان97-96(97/03/21)
دانشجويان متقاضي در اسرع وقت جهت انجام پيش ثبت نام( اعلام دروس مورد نياز) به اداره آموزش مراجعه نمايند تا پس از نياز سنجي دروس و رعايت حد نصاب تشكيل كلاس ها، اقدام لازم صورت پذيرد.

(مطابق دستورالعمل شماره 1538-14-97 مورخ97/3/19 دبيرخانه هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، حد نصاب تشكيل كلاس دروس عمومي 30 نفر و دروس اختصاصي 20 نفر مي باشد.)