برگزاری جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد(97/03/23)