خصوص ارائه (فقط)درس پروژه و کارآموزی در دوره تابستان(97/04/16)
قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به موافقت دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در خصوص ارائه (فقط)درس پروژه و کارآموزی در دوره تابستان در این واحد دانشگاهی ،دانشجویان متقاضی واجد شرایط جهت انتخاب دروس مذکور ، از تاریخ  16  تیر ماه لغایت 21 تیر به اداره آموزش مراجعه نمایند