قابل توجه دانشجویان مشمول اخذ دروس معرفی به استاد در دوره تابستان(۹۷/۰۴/۲۰)
این دسته از دانشجویان از روز شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۳ لغایت چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۷ جهت ثبت نام به ادره آموزش مراجعه نمایند(اداره امتحانات)