تخفیف شهریه با دانشجویان(97/06/11)
به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند، مطابق بخشنامه شماره 27005 مورخ 97/6/7 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي، براي دانشجوياني كه در موعد مقرر (10 لغايت 21 شهريور 97) نسبت به انتخاب واحد و تعيين تكليف نيمسال جاري اقدام نمايند، نرخ افزايش شهريه 10 درصد و براي ساير دانشجوياني كه پس از زمان مقرر، اقدام به ثبت نام با تأخير نمايند، نرخ افزايش شهريه 12/5 درصد منظور خواهد شد.