گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 96/06/25
كد :120324

تشويق دانشجويان به شركت در درس« انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره)» به صورت مجازي