کلاسهای جبرانی آقای احمد سروی
کلاس‌های آقای احمد سروی بشرح زیر برگزار می گردد:
 
*اصول حسابداری3: روز دوشنبه هفتم آبان ماه برگزار نمی گردد و جبرانی آن یکشنبه 97/08/20 ساعت 8:30 خواهد بود.
 
*اصول حسابداری1: روزهای چهارشنبه، دوم و نهم آبان ماه برگزار نمی گردد و جبرانی آنها روزهای دوشنبه 97/07/30 ساعت 12:30 و یکشنبه 97/08/13 ساعت 8:30 خواهد بود.
 
*حسابداری میانه1: روزهای سوم و دهم آبان ماه برگزار نمی گردد و جبرانی آنها روزهای یکشنبه 97/07/29 ساعت 8:30 و یکشنیه 97/08/13 ساعت 12:30 خواهد بود .