گروه خبري : اطلاعیه های آموزشی و ثبت نام
تاريخ انتشار : 97/08/01
كد :120328

کلاسهای جبرانی آقای اسماعیل جمالی

کلاس‌های آقای اسماعیل جمالی در تاریخ‌های اول، دوم، سوم، نهم و دهم آبان ماه برگزار نمی گردد.جبرانی آن بشرح ذیل تشکیل خواهد شد :
 
حسابداری صنعتی 2 : دوشنبه 97/08/14 ساعت 8 الی 10:15
 
مدیریت مالی 2 : دوشنبه 97/08/21 ساعت 8 الی 10:15 
 
مدیریت مالی 2 : دوشنبه 97/08/28 ساعت 8 الی 10:15
 
حسابداری مالیاتی : دوشنبه97/08/14 ساعت 10:30 الی 12
 
حسابداری مالیاتی : دوشنبه 97/08/21 ساعت 10:3 الی 12
 
حسابداری پیشرفته 1 : پنج شنبه 97/08/24 ساعت 12:30 الی 15:30 
 
حسابداری پیشرفته 1 : پنج شنبه 97/08/08 ساعت 12:30 الی 15:30