مدیر گروه حسابداری: اسماعیل جمالی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری(دانشجوی دکتری)
 
آدرس الکترونیکی : jamali@giau.ac.ir
 
شماره تماس: 03157387708