مدیر گروه عمران : سید مهدی مقدسی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد عمران(دانشجوی دکتری)
 
آدرس الکترونیکی : moghadasi@giau.ac.ir
                       
 
شماره تماس: 03157387708