مدیر گروه پرستاری : هنگامه پژوه نیا

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری
 
آدرس الکترونیکی : pajoohnia@gmail.com
 
شماره تماس: 57385771