معرفی دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه دانشكده پرستاري  با توجه به ارزش هاي حاكم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و با مشاركت فعالانه و اشاعه روحيه همكاري زمينه و بستر مناسب و مساعدي را براي رشد دانشجويان و اساتيد فراهم مي‌ سازد و به منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حال و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.