***معاون آموزشی و دانشجویی***


سید علیرضا بنی طباء کوپائی

متولد 1351
 
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی