دیدار امام جمعه شهرستان از قسمتهای مختلف دانشگاه . تاریخ خبر 11/05/91