گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 97/10/26 - 10:
كد :70652

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته نیمسال دوم 98-97

ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپيوسته و کاردانی پیوسته و ناپیوسته نيمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامي طبق جدول زیر می باشد.

تاریخ مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش
www.azmoon.org

نوع آزمون

97/11/10 -97/10/29

(سراسری(کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

97/11/13-97/11/01

(کاردانی نظام جدید(کاردانی پیوسته

97/11/23-97/11/16

(کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته


کلیه متقاضیان ثبت نام براساس سوابق تحصیلی مقاطع فوق مي‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز سنجش و پذیرش ابتدا دفترچه راهنماي ثبت نام را دريافت و پس از مطالعه و کسب آگاهي هاي كامل در خصوص انتخاب رشته، در صورت تمايل و داشتن شرايط لازم بعد از تهيه كارت اعتباري، نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.