گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 98/07/01 - 08:
كد :70686

تاریخ ثبت نام پذیرفته‌شدگان

تاریخ ثبت نام پذیرفته‌شدگان

تاریخ ثبت نام پذیرفته‌شدگان

راهنمای پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی در سال تحصیلی 99 -98 دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، راهنمای پذیرفته‌شدگان نهایی مقطع کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98 دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

شرکت کنندگان در گزینش مذکور می توانند با مراجعه به ســایت مرکــز ســنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه نشــانی www.azmoon.net از نتیجه آن مطلع شوند.

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام

پذیرفتــه شــدگان همــه رشــته هــا بایــد شخصــاً در روزهـای یکشنبه 31 شهریورماه و دوشنبه اول مهرماه 98 بــا در دســت داشــتن مــدارک لازم جهــت ثبــت نــام بــه واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir وهمچنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.