گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 98/08/02 - 13:53
كد :70698

برگزاری دوره آموزشی طراحی سازه های بتنی و فونداسیون همراه با نرم افزارهای SAFE و ETABS

برگزاری دوره آموزشی طراحی سازه های بتنی و فونداسیون

برگزاری دوره آموزشی طراحی سازه های بتنی و فونداسیون همراه با نرم افزارهای SAFE و ETABS