گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 98/09/06 - 11:36
كد :70704

برگزاري دوره جامع و استاني آموزش هاي تخصصي نشريات دانشجويي

برگزاري دوره جامع و استاني آموزش هاي تخصصي نشريات دانشجويي

برگزاري دوره جامع و استاني آموزش هاي تخصصي نشريات دانشجويي

لطفاً متقاضيان پس از ثبت نام در سايت حداكثر تاروز يكشنبه 10آذر ماه جهت تكميل فرايند ثبت نام به امور دانشجويي مراجعه نمايند.