گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 98/11/02 - 10:34
كد :70717

فراخوان طرح هاي تحقيقاتي و فناوري دانشجويي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

فراخوان طرح هاي تحقيقاتي و فناوري دانشجويي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

فراخوان طرح هاي تحقيقاتي و فناوري دانشجويي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

قابل توجه داشجویان و اساتید گرامی

جهت دریافت "فراخوان طرح هاي تحقيقاتي و فناوري دانشجويي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان" اینجا را کلیک نمایید.