گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 1400/04/29 - 11:09
كد :70771

ثبت‌نام بدون آزمون مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان آغاز شد

ثبت‌نام بدون آزمون مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان آغاز شد

ثبت‌نام بدون آزمون مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی پیوسته سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان آغاز شد