گروه خبري : عمومي
تاريخ انتشار : 1400/06/11 - 14:07
كد :70776

اطلاعیه تصویب رشته‌های جدید

اطلاعیه تصویب رشته‌های جدید

اطلاعیه تصویب رشته‌های جدید

اینک که به فضل پروردگار متعال و با عنایت به پیگیری‌های انجام شده، رشته‌های جدید کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر، کارشناسی ناپیوسته حقوق و کاردانی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی برای پذیرش در مهرماه ۱۴۰۰ در قالب رشته‌های تفاهمی با سایر واحدهای استان به مجموعه رشته‌های دایر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان اضافه شده است، این دستاورد مهم در راستای پاسخگویی به مطالبه بحق مردم شریف گلپایگان جهت توسعه آموزش عالی در شهرستان را به اساتید گرامی، کارکنان محترم و دانشجویان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 
لازم به توضیح است اطلاعات تکمیلی و سایر جزئیات در خصوص نحوه ثبت‌نام به زودی اعلام خواهد شد.

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان