اعضای انجمن علمی 
 

مسئولیت

نام و نام خانوادگی

 دبیر انجمن

قاسم میراحمدی ورزنه

عضو اصلی انجمن

محمد قلعه بیگی ریزی

عضو اصلی انجمن

حسین زنگنه

عضو اصلی انجمن

مهشید السادات مدنی

عضو اصلی انجمن

آرزو قندهاری

عضو علی البدل انجمن

علیرضا احتشام

عضو علی البدل انجمن

رسول امرایی