مدیر گروه پرستاری

مدیر گروه پرستاری

هنگامه پژوه نیا
 کارشناس ارشد پرستاری
 pajoohnia@giau.ac.ir

 

 
  ساعات حضور مدیر گروه   
  لیست دروس دریافت
  برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دریافت
  چارت دروس دریافت
  طرح درس دریافت
  هیات علمی گروه پرستاری  
  دفتر توسعه آموزش