دانشجویان گرامی

جهت طرح مشکلات آموزشی، پژوهشی، مالی، دانشجویی و ... میتوانید از طریق ارسال پیام با توضیحات کافی به کارشناسان مربوطه، اقدام نمایید.

لازم به توضیح است ظرف مدت حداکثر 72 ساعت ، مشکلات پاسخ دهی خواهد شد.

ضروری است شماره تماس خود را جهت پاسخگویی دقیق تر کارشناسان، در متن ایمیل ذکر گردد.

 
ردیف - کارشناسان واحد پست الکترونیک
1 امور آموزشی آقای شجاعی shojaee@giau.ac.ir
2 امور مالی آقای خاموشی khamushi@giau.ac.ir
3 امور دانشجویی خانم علیرضایی alirezaee@giau.ac.ir
4 امور فرهنگی آقای آقا براتی barati@giau.ac.ir
5 امور پژوهشی،فناوری اطلاعات و آموزش مجازی خانم میرمحمدی mirmohammadi@giau.ac.ir