مقدمه:

تبادل افكار، اطلاعات و انعكاس اقدامات انجام شده در تمامي ادارات و نهادها، حمايت و گاهی بزرگنمايي فعاليتها از جمله عواملي هستند كه علاوه بر ايجاد رقابت، پيشرفتها و ابتكارهای جديد را در عرصه هاي مختلف به دنبال خواهند داشت. البته در جوامع علمي و نهادهاي دانشگاهي به دليل وجود خيل عظيمي از نيروهاي جوان، آرمانگرا و پرنشاط علاوه بر فعاليتهاي مرسوم، برگزاري مراسم فوق برنامه، اردوها، برنامه هاي فرهنگي، علمي و سياسي اجتناب ناپذير خواهد بود.
 با توجه به آنچه گفته شد روابط عمومي به عنوان ركن اصلي هر سازمان، نيروي محرك تمامي فعاليتها (قبل يا بعد از آن) است و بنابراین وظيفه اجراي آنها را بر عهده دارد .

تعریف روابط عمومی

دکتر حمید نطقی بنیانگذار روابط عمومی علمی در ایران در تعریفی  که از روابط عمومی از او خواسته شد معتقد است: 
 «روابط عمومی»  وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی العموم در داخل سازمان است.
روابط عمومی بخشی از سازمان است که وظیفه شناخت و تجزیه و تحلیل افکار عمومی، یافتن نقاط ضعف و قوتها، شناخت فرصتها و محدودیت ها را دارد. بنابراین:
هنر روابط عمومی یافتن رمز نفوذ در دلهاست.
سازمانها، بیشتر روابط عمومی را به عنوان کانون تفکر می نگرند. 
روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم و رسانه ها با سازمان و مسئولین هستند. 
پاسخگو بودن، مخاطب محوری و اطلاع رسانی صحیح و شفاف از ویژگیهای یک روابط عمومی فعال و کار آمد است.
در تعریف قدیمی روابط عمومی می گفتند روابط عمومی باید چشم و گوش و زبان سازمان باشد اما امروزه از روابط ها به عنوان مغز سازمان یاد می کنند . 

شماره دریافت پیامک روابط عمومی دانشگاه: 3000144111

آدرس رایانامه روابط عمومی دانشگاه: ravabet@giau.ac.ir

برچسب ها : روابط عمومی