معرفی صندوق رفاه

صندوق رفاه دانشجويي واحد گلپايگان از سال 1380فعاليت خود را با هدف ارائه تسهيلات به دانشجويان متقاضي و بي بضاعت شروع کرده است ، اين صندوق در سال هاي اخير با ارائه انواع تسهيلات مصوب در آيين نامه هاي دانشگاه شامل وام شهريه ، وام ازدواج ، تقسيط شهريه و وام بلند مدت وزارت علوم با بازپرداخت بعد از فارغ التحصيلي در راستاي خدمات بهينه به دانشجويان گرامي گام هاي مثبتي در جهت رفع مشکلات مالي دانشجويان برداشته است ، اهم فعاليتها و آمار وام هاي پرداختي به دانشجويان از سال 1388 تا پايان سال 1392 به شرح زير مي باشد:

1- در سال 88  کل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 1147 نفر و به مبلغ کل 3.833.738.300 ريال

2- در سال 89 کل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 1262 نفر و به مبلغ کل 4.691.122.100ريال

3- در سال 90 کل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 1478 نفر و به مبلغ کل 6.254.637.850 ريال

4- در سال 91 کل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 529 نفر و به مبلغ کل 2.649.870.000 ريال

5- در سال 92 کل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 726 نفر و به مبلغ کل 3.760.919.900ريال

6-در سال 93 كل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 762نفر و به مبلغ كل 4.232.742.706 ريال

7-در سال 94كل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 1031نفر و به مبلغ كل 6.875.050.036 ريال

8-در سال 95كل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 705نفر و به مبلغ كل 4.377.280.635ريال

9-در سال 96كل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 682نفر و به مبلغ كل 4.963.373.735ريال

10-در سال 97كل وام پرداختي در قالب وام تامين شهريه ، تقسيط شهريه و وام وزارت علوم به تعداد 130نفر و به مبلغ كل 1.056.940.000ريال