**رشته های تحصیلی دانشگاه**

   

رشته

مقطع

گرایش

مهندسی کشاورزی-علوم دامی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام
مهندسی کشاورزی کارشناسی ارشد مدیریت و پرورش طیور
مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد زیست فناوری
 مهندسی عمران کارشناسی ارشد سازه
 مهندسی عمران کارشناسی ارشد زلزله
 مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
 مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
 علوم و مهندسی صنایع  غذایی کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
 کشاورزی -علوم دامی کارشناسی ارشد تغذیه دام
مهندسی کشاورزی کارشناسی پیوسته علوم دامی
حسابداری کارشناسی پیوسته -
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته -
مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته -
مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته قالبسازی
مهندسی تکنولوژی برق کارشناسی ناپیوسته شبکه های انتقال و توزیع
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته -
مهندسی تکنولوژی مخابرات کارشناسی ناپیوسته سوئیچ های ثابت
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته -
مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تولیدات دامی کارشناسی ناپیوسته -
تکنولوژی مواد غذایی کاردانی ناپیوسته -
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته -
علمی کاربردی  کامپیوتر کاردانی پیوسته نرم افزار
ساخت  و تولید کاردانی پیوسته قالبسازی
ساخت و تولید کاردانی پیوسته ماشین افزار
علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته -
علمی کاربردی مکانیک خودرو کاردانی پیوسته مکانیک خودرو
     
برچسب ها : رشته های تحصیلی