ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

دکتر حامد معصومی
دکتری مکانیک-ساخت و تولید
از دنشگاه صنعتی اصفهان
 masumi@giau.ac.ir


مشاهده عنوان مقالات چاپ شده
رزومه


اهم مسئولیتهای ریاست واحد:

• هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی های پیش بینی شده
• نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه
• نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها
• اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی

روزهای ملاقات با ریاست:

 یکشنبه از ساعت 9 تا 12
سه شنبه از ساعت 9 تا 12


راههای ارتباط با ریاست:

شماره تلفن : 03157385769

رایانامه : masumi@giau.ac.ir