ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

دکتر حمیدرضا خدایی
دکتری تخصصی کشاورزی-تغذیه دام
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 hrkhodaei@giau.ac.ir


مشاهده عنوان مقالات چاپ شده
رزومه


اهم مسئولیتهای ریاست واحد:

• هدایت و نظارت بر فعالیت ها و امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در چارچوب خط­ مشی های پیش بینی شده
• نظارت عالیه بر اجرای دستورالعمل ها، بخشنامه ­ها و آیین‌نامه‌های ارسالی و صادره از سوی سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی و صدور دستور العمل های لازم به منظور هدایت زیرمجموعه
• نظارت بر حسن اجرای وظایف معاونت ها و مدیریت ها
• اتخاذ تصمیم در مورد کلیه فعالیت های اداری و مالی، آموزشی، فرهنگی و دانشجویی