دانشجویان جدید
    مقدمتان گلباران...       ضمن تبریک پذیرفته شدن دردانشگاه آزاداسلامی واحدگلپایگان،مطابق زمان بندی و راهنمای ذیل در سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir جهت ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید. دستورالعمل پذیرش غیر ...
دریافت فرم های ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
ضمن عرض تبریک به دانشجویان گرامی ، خواهشمند است قبل از مراجعه به واحد ، جهت ثبت نام فرم های زیر را تکمیل نمایید و مدارک را به همراه داشته باشید:  

...