دستاوردهای پژوهشی
   حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان فعالیت خودرا از سال 1387 تحت عنوان اداره پژوهش آغاز کرد و در سال 1389 به معاونت پژوهش و فناوری ارتقا یافت. فعالیت های پژوهشی واحد(از سال 91 تاکنون): -ISI WOSتعداد مقالات  :  6مقاله   ISI LISTED -تعداد مقالات ...