دفتر کار مجازی اساتید
دفتر کار مجازی اعضای هیات علمی واحد راه اندازی شده است.  دانشجوی گرامی برای ورود به دفتر کار مجازی اساتید، مراحل زیر را انجام دهید: ۱- ورود به پروفایل خود در سامانه lms (lms.iauda.ac.ir) ۲- از منوی دفاتر کار مجازی، گزینه واحد گلپایگان را انتخاب کنید. ۳- دفتر کار مجازی استاد مورد ن ...