روابط عمومی
          مقدمه: تبادل افكار، اطلاعات و انعكاس اقدامات انجام شده در تمامي ادارات و نهادها، حمايت و گاهی بزرگنمايي فعاليتها از جمله عواملي هستند كه علاوه بر ايجاد رقابت، پيشرفتها و ابتكارهای جديد را در عرصه هاي مختلف به دنبال خوا ...