سامانه خود اظهاری
قابل توجه دانشجویان گرامی لازم است تمامی دانشجویان قبل از شروع امتحانات حضوری در سامانه خوداظهاری وزارت بهداشت به آدرس salamat.gov.ir ثبت نام نموده و در صورتیکه علائم بیماری را نداشتند، پیامک دریافت شده از سامانه مذکور و یا فرم خوداظهاری تکمیل شده پیوست را در بدو ورود به مسئولین ت ...