پاسخگویی به سوالات دانشجویان
دانشجویان گرامی جهت طرح مشکلات آموزشی، پژوهشی، مالی، دانشجویی و ... میتوانید از طریق ارسال پیام با توضیحات کافی به کارشناسان مربوطه، اقدام نمایید. لازم به توضیح است ظرف مدت حداکثر 72 ساعت ، مشکلات پاسخ دهی خواهد شد. ضروری است شماره تماس خود را جهت پاسخگویی دقیق تر کارشناسان، در متن ایمیل ذ ...