تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

انتخاب واحد

98/6/09 لغايت 98/6/21

شروع كلاس

  98/6/23

   حذف و اضافه

98/7/6 لغایت 98/07/11

پايان كلاس

98/10/12

امتحانات

98/10/14 لغايت 98/10/26 


 
تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-98

انتخاب واحد

98/11/5 لغايت 98/11/10

شروع كلاس

98/11/12

حذف و اضافه

98/11/26لغايت 98/12/01

پايان كلاس

99/03/22

امتحانات

99/03/24  لغایت 99/04/05


 
تقویم آموزشی تابستان 99-98

انتخاب واحد

99/04/07 لغايت 99/04/12

شروع كلاس

99/04/14

حذف و اضافه

-

پايان كلاس

99/05/23

امتحانات

99/05/25 لغایت 99/05/30
برچسب ها : تقویم آموزشی