تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97
 

انتخاب واحد

97/6/10لغايت 97/6/21

شروع كلاس

  97/6/24

   حذف و اضافه

97/7/7 لغایت 12/97/07

پايان كلاس

97/10/13

امتحانات

97/10/15 لغايت97/10/27 


 
تقویم آموزشی نیمسال دوم98-97
 

انتخاب واحد

97/11/6 لغايت 97/11/11

شروع كلاس

97/11/13

حذف و اضافه

97/11/27لغايت 98/12/2

پايان كلاس

98/03/23

امتحانات

98/03/25  لغایت 98/04/06


 
تقویم آموزشی تابستان 98-97
 

انتخاب واحد

98/04/08لغايت 98/04/13

شروع كلاس

98/04/15

حذف و اضافه

-

پايان كلاس

98/05/24

امتحانات

98/05/26 لغایت 98/05/31
برچسب ها : تقویم آموزشی