تقویم آموزشی سال تحصیلی 1400-1399

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس رشته های غیر پزشکی

پایان کلاس رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی

برگزاری امتحانات رشته های غیر پزشکی

برگزاری امتحانات رشته های گروه علوم پزشکی و دامپزشکی

اول

      06/01/ 99            تا

99/06/13

99/06/15

     99/06/22                     تا                99/06/27

99/10/04

99/10/11

       99/10/13                            تا                  99/10/25

        99/10/20                      تا               99/11/02

دوم

      11/04/ 99          تا

99/11/09

99/11/11

       99/11/18             تا         
 99/11/23

1400/03/13

1400/03/20

        1400/03/22                           تا                        1400/04/03

      1400/03/29           تا           1400/04/10

دوره تابستان

  04/12/ 1400      تا

1400/04/17

1400/04/19

-

1400/05/21

1400/05/21

      1400/05/30             تا             1400/06/04

    1400/05/30           تا          1400/06/04

برچسب ها : تقویم آموزشی