تقویم پژوهشی نیمسال اول 99-98

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

12 دی ماه 98

آخرین مهلت دفاع

12 بهمن ماه 98
 

تقویم پژوهشی نیمسال دوم 98-97

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

7 شهریور ماه 98

آخرین مهلت دفاع

23شهریور ماه 98

برچسب ها : تقویم پژوهشی