تقویم پژوهشی نیمسال اول 1400-1399

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

16بهمن ماه 99

آخرین مهلت دفاع

30بهمن ماه 99
 

تقویم پژوهشی نیمسال دوم 1400-1399

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

1 مهرماه 1400

آخرین مهلت دفاع

10مهرماه 1400

برچسب ها : تقویم پژوهشی