تقویم پژوهشی نیمسال اول 98-97

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

13 دی ماه 97

آخرین مهلت دفاع

12 بهمن ماه 97
 

تقویم پژوهشی نیمسال دوم 98-97

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

25 مرداد ماه 98

آخرین مهلت دفاع

15شهریور ماه 98

برچسب ها : تقویم پژوهشی