تقویم پژوهشی نیمسال اول 1400-1399

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

16بهمن ماه 99

آخرین مهلت دفاع

30بهمن ماه 99
 

تقویم پژوهشی نیمسال دوم 1400-1399

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

10 شهریور ماه 1400

آخرین مهلت دفاع

20 شهریور ماه 1400

برچسب ها : تقویم پژوهشی