تقویم پژوهشی نیمسال اول 99-98

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

26 دی ماه 98

آخرین مهلت دفاع

10بهمن ماه 98
 

تقویم پژوهشی نیمسال دوم 99-98

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاع به دفتر پژوهش

24 مهرماه 99

آخرین مهلت دفاع

15 آبان ماه 99

برچسب ها : تقویم پژوهشی