تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه کشاورزی
                         تجهیزات و امکانات آزمایشگاه بتن
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه عملیات حرارتی
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه مقاومت مصالح
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه مکانیک خاک و مصالح ساختمانی
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه مکانیک  سیالات
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه ترمودینامیک
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه فیزیک
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه ماشین الکتریکی
  تجهیزات و امکاناتآزمایشگاه و کارگاه برق
  تجهیزات و امکاناتکارگاه CNC
  تجهیزات و امکاناتکارگاه جوشکاری
  تجهیزات و امکاناتکارگاه ریخته گری
  تجهیزات و امکاناتکارگاه ماشین ابزار
  تجهیزات و امکاناتکارگاه مکانیک خودرو
  تجهیزات و امکاناتکارگاه نقشه کشی و رسم فنی
  تجهیزات و امکاناتکارگاه مدارفرمان