قابل توجه دانشجویان گرامی

پيرو اطلاع قبلي و جلسات برگزار شده و مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه تنها دانشجوياني مجاز به دفاع از پايان نامه خود ميباشند که تا تاريخ پنجم شهريور ماه سال جاري پايان نامه نگارش شده خود را به تصويب اساتيد راهنما و مشاور و مدير گروه رسانده باشند. بديهي است پس از اين تاريخ درخواست دفاع صرفا براي نيمسال اول 95 - 94 قابل بررسي است