شرح وظایف دفترمطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

 1- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

  2- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی وفرایند های آموزش درا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

  3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

 4- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاد دهی- یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی وارزشیابی به گروه های آموزشی واعضای هیات علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

 5- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده